Home » Helps

Helps


  1. เมื่อลูกค้าเลือกชนิดสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ลูกค้าสามารถที่จะเริ่มทำการสร้างสรรค์สินค้าได้ด้วยตัวเอง และสามารถที่จะเห็นสินค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ทันที รูปทางด้านซ้ายมือจะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ลูกค้าต้องการทันที เพียงเลือกใส่ข้อความ (text line) รูปแบบ(style) รูปภาพ(icon) สี(background color) และ รูปแบบตัวอักษร( font) ตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้

 


 

  1. ให้ทำการพิมพ์ชื่อ หรือ ข้อความที่ต้องการ ใน ช่อง “Line1”และ “ Line2” อย่างในตัวอย่าง เราเพิ่มข้อความว่า “น้ำหวาน” และ “อนุบาล1”

 

  1. ให้ทำการเลือกรูปแบบ(style) โดยการ คลิกที่ หัวข้อ “Select a style “ หลังจากนั้นให้เลือก รูปแบบ(style)ที่ปรากฎขึ้นมาหนึ่งรูป อย่างในตัวอย่าง เราเลือก style “RB-02”


  1. ให้ทำการเลือกรูปภาพ(icon) โดยการ คลิกที่ หัวข้อ “Select a icon “ หลังจากนั้นให้เลือก รูปภาพ(icon)ที่ปรากฎขึ้นมาหนึ่งรูป อย่างในตัวอย่าง เราเลือก icon “F10”


 

  1. ให้ทำการเลือกสี(Background color) โดยการ คลิกที่ หัวข้อ “Background color “ หลังจากนั้นให้เลือก แถบสีที่ปรากฎขึ้นมาหนึ่งแถบ อย่างในตัวอย่าง เราเลือก Color “013”


  1. ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างสินค้า ให้ทำการเลือกรูปแบบตัวอักษร( font) โดยการ คลิกที่ หัวข้อ “Font“ หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ปรากฎขึ้นมาหนึ่งแถบ อย่างในตัวอย่าง เราเลือก Font “TH-03”